A | A | A

Participatiewet

Wsw is nu Participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).tweede-kamer

Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven.

Loonkostensubsidie wordt loondispensatie
Over de invulling van de Participatiewet heeft het kabinet nadere afspraken gemaakt in het sociaal akkoord in april 2013. In het sociaal akkoord staat dat loonkostensubsidie in de plaats komt van loondispensatie. De overheid betaalt het verschil tussen de loonwaarde (afgeleid van de productiviteit van de werknemer) en het wettelijk minimumloon. Deze loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaalt het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het cao-loon van de werknemer.

Meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk
Werkgevers zijn bereid in totaal 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. Ook is afgesproken dat de overheid 25.000 mensen extra aan het werk helpt. Worden de jaarlijkse aantallen niet gehaald, dan komt er een quotumregeling. Deze afspraken staan in het sociaal akkoord.

Quotumwet
Als werkgevers de komende jaren onvoldoende banen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, wordt het quotum uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (ook wel Quotumwet) geactiveerd en wordt aan werkgevers een boete opgelegd voor iedere niet gerealiseerde arbeidsplaats.

Werkgevers met 25 of meer werknemers zijn quotumplichtig. Of een werkgever quotumplichtig is, wordt berekend aan de hand van het aantal verloonde uren in de loonaangifte. Het UWV informeert werkgevers over de quotumplicht. De boete (quotumheffing) bedraagt € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats.

Meer info
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl of www.locusnetwerk.nl/wetgeving/

 terug 

Deel op sociale media
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?